menta
در مورد اطلاعات كشاورزي و گياه پزشكي
باكتريها

فرآورده هاي تهيه شده از باكتريها در مقايسه با ويروسها گستردگي بسيار بيشتري دارند و به صورت حشره كش، قارچ كش، باكتري كش، نماتدكش و علف كش هاي بيولوژيكي در بازار عرضه مي شوند. برخي از اين فرآورده ها عوامل تسريع و يا تنظيم كننده رشد[1] هستند.

اگرچه باكتري هاي بيماريزاي حشرات بسيار متعدد و متنوعند ولي فقط تعداد اندكي از آنها از نظر تجاري به عوان حشره كش مورد استفاده قرار مي گيرند..مهمترين آنها باكتريBacillus thuringiensis (Bt)  است كه معروفترين و پركاربردترين آفتكش بيولوژيكي است. امروزه Bt تنها حشره كش ميكروبي است كه در بيشتر كشورهاي جهان مصرف مي شود. شركتهاي متعددي در دنيا از اين باكتري براي توليد فرآورده هاي مختلف با نامهاي تجاري گوناگون و فرمولاسيون هاي مختلف براي مبارزه با آفات زيادي روي محصولات زراعي، سبزيها و صيفي، گلها و گياهان زينتي استفاده مي كنند. اين آفتكش برخلاف آفتكشهاي شيميايي تا زمان برداشت نيز روي محصولات مختلف خوراكي قابل استفاده است و به دليل عملكرد انتخابي، براي ساير ارگانيسم هاي زنده خطري ندارد. فعاليت حشره كشي توكسين استرين هاي مختلف Bt با هم متفاوت است، با اين وجود مجموعه دلتا- اندوتوكسين هاي  Btبا بيشترين خاصيت حشره كشي روي گونه هاي وسيعي از راسته هاي سخت بالپوشان، بالپولكداران و دوبالان مؤثر است. سميت برخي از دلتا- اندوتوكسين هاي  Bt با حشره كشهاي فسفره آلي كه كاربرد وسيعي هم دارند برابر است. توكسين هاي  Bt برخلاف حشره كشهاي فسفره آلي بسيار اختصاصي هستند و به همين دليل به بيشتر حشرات مفيد و ارگانيسم هاي زنده آسيب نمي زنند، به علاوه در طبيعت تجزيه مي شوند و پايدار نيستند. باكتري Bt يك نوع توكسين با نام بتا- اگزوتوكسين نيز توليد مي كند كه مقاوم به دما مي باشد كه در كشاورزي مصرف ندارد زيرا سميت آن محدود به حشرات نيست. بر اساس قوانين و مقررات ثبت آفتكش هاي ميكروبي EPA، فرآورده هاي بيولوژيك بر اساس باكتري Bt بايد فاقد بتا اگزوتوكسين باشند. از دهه 1980 ميلادي به دليل مقاومت حشرات به آفتكشهاي شيميايي و يا ممنوع شدن استفاده از برخي آفتكشها، استفاده تجاري از  Btبه شدت رواج يافت.

امروزه فرآورده هاي تجاري گوناگوني به صورت حشره كش عرضه مي شود. حشره كشها كاملاً اختصاصي هستند و هر زيرگونه يا سويه[2]، آفات خاصي را روي ميزبانهاي مشخصي كنترل مي كند. 34 زيرگونه Bt شناخته شده است كه تعدادي از زيرگونه هايي كه استفاده از آنها رايج تر است عبارتند از:

زيرگونه kurstaki عليه حشرات گروه Plutella از راسته بالپولكداران مانند پروانه پشت الماسيPlutella    xylostella روي سبزيجات، درختان ميوه، ذرت و غلات دانه ريز و درختان جنگلي و زينتي به كار مي رود.

زيرگونه aizawai عليه حشرات گروه Spodoptera از راسته بالپولكداران و آفات مقاوم يا نه چندان حساس به زيرگونه kurstaki  مانند گونه هاي Spodoptera ،Heliotis ، Helicoverpa ،  Pierisو  Ostrinia nubialis روي محصولات زراعي سبزيها، پنبه، ذرت، درختان ميوه و گياهان زينتي به كار مي رود.

زيرگونه tenebrionis عليه سخت بالپوشان مانند سوسك كلرادو سيب زميني Leptinotarsa decemlineata روي گياهان خانواده Solanaceae به ويژه سيب زميني توصيه مي شود.

زيرگونه japonensis  عليه سخت بالپوشان خاكزي روي گياهان زينتي، فضاهاي سبز و چمن ها مصرف مي شود.

زيرگونه israelensis  عليه حشرات راسته دوبالان در محيط هاي آبي و گلخانه ها كاربرد دارد.

فرآورده هاي تجاري به صورت تركيب زيرگونه هاي kurstaki و ساير زيرگونه ها مانند aizawai براي كنترل توأم حشرات راسته بالپولكداران و سخت بالپوشان نيز تهيه شده است. غير از Bt  باكتري هاي ديگري نيز در كنترل حشرات مؤثر هستند كه اگرچه در مقايسه با Bt كاربرد محدودتري دارند ولي در مديريت تلفيقي آفات جايگاه مهمي دارند.

برخي از زيرگونه هاي ثبت شده عبارتند از:

 

عامل   كنترل كننده  بيولوژيکي ( نام عمومي ):   

Bacillus thuringiensis strains for control of Plutella group of Lepidoptera

نام علمي :subsp. kurstaki (Btk and related types) Bacillus .

آفا ت هدف  : براي كنترل لاروهاي Lepidoptera ، به ويژه  پروانه پشت الماسي Plutella xylostella و ساير آفات سبزي و جنگلي مصرف مي شود.

محصولات  هدف : سبزيها، ميوه ها، ذرت، غلات دانه ريز، در باغها و جنگلها.

فرمولاسيون  :  حشره كش هاي  Btبه صورت تركيبي از كريستال هاي اندوتوكسين و اسپورهاي زنده باكتري عرضه مي شود و فرمولاسيون هاي مختلفي مانند سوسپانسيون(تعليق) (SC)، طعمه گرانول شده(GB)، طعمه آماده مصرف(RB)، سوسپانسيون امولسيون(SE)، گرانول(GR)، امولسيون روغني غليظ(OF)، پودر قابل گردپاشي(DP)، گرانول قابل پخش در آب(WG) و پودر با قابليت ترشوندگي(WP) به صورت تجاري توليد مي شود. در برخي موارد فرآورده هاي حاصل به صورت كپسولي[3] در سلولهاي باكتري Pseudomonas fluorescens Migula تهيه و عرضه مي گردد. اين فرمولاسيون را Cell Cap نيز مي نامند.

نام تجاري  : با بيش از 30 نام تجاري توسط شركتهاي مختلف عرضه مي گردد مانند:

Biobit (Valent BioSciences) وBactospeine ، Foray،  (Isagro)وBactucide(Caffaro)،

(Valent BioSciences)و(Rincon-Vitova)، DiPel(Biocontrol Network)، Baturad(Cequisa)،

 Scutello 2x (Biobest)و Scutello، Koppert)).Bactospeine Koppert                                      

 

عامل   كنترل كننده  بيولوژيکي ( نام عمومي ):                                                                                                

Bacillus thuringiensis strains for control of Coleoptera

نام علمي : سويه هاي  NovoBtt و  Sa-10باكتري subsp. morrisoni  Bacillus thuringiensis ساير نامها: Bacillus thuringiensis subsp. tenebrionis و Bacillus thuringiensis subsp. sandiego.

آفا ت هدف  : براي كنترل لاروهاي Coleoptera ، به ويژه  سوسك كلرادو سيب زميني Leptinotarsa decemlineata  توصيه مي شود.

محصولات  هدف : گياهان خانواده Solanaceae به ويژه سيب زميني.

فرمولاسيون  :  سوسپانسيون(تعليق) (SC).

نام تجاري  : Novodor (Valent BioSciences)،

Colorado Potato Beetle Beater (Biocontrol Network) و.Bt var.San Diego

 

عامل   كنترل كننده  بيولوژيکي ( نام عمومي ):   

Bacillus thuringiensis strains for control of Spodoptera group of Lepidoptera

نام علمي : subsp. aizawai  Bacillus thuringiensis ساير نامها: Bta .

آفا ت هدف  : براي كنترل لاروهاي Lepidoptera، به ويژه  حشرات جنس Spodoptera و آفات مقاوم يا نه چندان حساس به زيرگونه kurstaki مصرف مي شود.

محصولات  هدف : محصولات زراعي مانند سبزيها و پنبه، درختان ميوه و زينتي.

فرمولاسيون  : سوسپانسيون(تعليق) (SC)، امولسيون روغني غليظ(OF) و پودر با قابليت ترشوندگي(WP).

نام تجاري  : با نامهاي تجاري متعددي عرضه مي شود مانند:  (Biobest)وXen Tari(Valent BioSciences)، Certan(Syngenta)، .Florac(Valent BioSciences) 

 

عامل   كنترل كننده  بيولوژيکي ( نام عمومي ):    

Bacillus thuringiensis strains for control of Lepidoptera and Coleoptera

نام علمي : سويه هاي مختلف  Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki همراه با ساير زيرگونه ها به ويژه subsp. aizawai  Bacillus thuringiensis.

آفا ت هدف  : سويه اكوژن  EG7673 و EG2424 براي كنترل توأم سوسك كلرادو و لاروهاي  Lepidoptera توصيه مي شود.

محصولات  هدف : محصولات زراعي مانند سبزيها و پنبه، درختان ميوه و زينتي.

فرمولاسيون  : سوسپانسيون(تعليق) (SC)، گرانول قابل پخش در آب(WG)، و پودر با قابليت ترشوندگي(WP).

نام تجاري  : Crymax[EG7841] (Certis)،  (Intrachem)و.Lepinox[EG2371] (Certis)

 

عامل   كنترل كننده  بيولوژيکي ( نام عمومي ):   

Bacillus thuringiensis strains for control of soil-inhabiting Coleoptera

نام علمي : subsp. japonensis  Bacillus thuringiensis ساير نامها: Btj .

آفا ت هدف  : براي كنترل سوسكهاي خاكزي توصيه مي شود.

محصولات  هدف : مراتع، چمن ها، فضاهاي سبز و گياهان زينتي.

فرمولاسيون  : به صورت پودر عرضه مي شود.

نام تجاري  : KM 503(Kubota).   

اطلاعات زير در  مورد همه جدايه هاي  Bt يكسان مي باشد:                                                      

منشأ : جدايه هاي   Bacillus thuringiensis از ميكروارگانيسم هاي ميكروفلور خاك اند و در بيشتر مناطق به خصوص در محيط هاي غني از حشرات در سرتاسر دنيا وجود دارند. در كنترل طيف گسترده اي از حشرات كه اهميت اقتصادي دارند براي توليد انبوه به كار مي روند.

فعاليت بيولوژيكي : حشره كش بيولوژيكي[4] (باكتري).

مكانيسم عمل : Bt با توليد پروتيين هاي حشره كش به صورت مستقيم موجب مرگ حشرات مي شود. توكسين هاي جدا شده از سويه هاي مختلف، طرز تأثير و مكانيسم عمل يكساني دارند. پس از اينكه كريستالهاي دلتا- اندوتوكسين وارد بدن حشره گرديد، در روده مياني حشره پيش توكسين هايي[5] را توليد و آزاد مي كنند. اين پيش توكسين ها به قطعاتي تبديل مي شوند و هر كدام از اين قطعات به سلولهاي روده متصل شده و موجب از بين رفتن سلولها مي شوند. در نتيجه روده حشره فلج مي شود و حشره ديگر قادر به تغذيه نيست. بيشتر حشرات چند ساعت پس از بلعيدن كريستالها مي ميرند.

روش استفاده  : در منابع ميزان مصرف 300-100 گرم عامل فعال در هكتار، روي قسمتهايي از گياه كه مورد حمله لاروها قرار گرفته به صورت محلول پاشي سوسپانسيون (تعليق)، توصيه شده است. بسته به نوع فرمولاسيون مقدار ماده فعال متفاوت مي باشد لذا به طور متوسط مقدار 2 كيلوگرم در هكتار با 3 تكرار در طول فصل زراعي در نظر گرفته مي شود. زمان مصرف سنين اوليه(1 و2) لاروهاست. از آن جايي كه دوام Bt در بهترين شرايط (هواي ابري و خنك) بين 5 تا 7 روز است، توصيه مي شود در صورتي كه تداخل و تداوم نسل در مورد آفت وجود دارد محلول پاشي هر 5 تا 7 روز تكرار شود. محلول پاشي تا روز برداشت امكان پذير مي باشد. بديهي است به دليل وجود فرمولاسيون هاي متعدد توجه به نحوه مصرف روي برچسب ضروري است. كارايي Bt روي كنترل لاروهاي سنين بالا به سرعت كاهش مي يابد، به طوري كه قابل توصيه نمي باشد مگر اينكه دز مصرفي افزايش داده شود. در صورتي كه در طول 24 ساعت پس از محلول پاشي بارندگي صورت گيرد تكرار محلول پاشي توصيه مي شود.

شرايط انبارداري : در جاي خنك و خشك نگهداري شود.

زمان  نگهداري  : در جاي خنك و خشك حداقل 2 سال ماندگاري دارد.

مشخصات مربوط به ثبت Bt در سازمان حفظ نباتات

نام عمومي: Bacillus thuringiensis

كلاس:Insecticide

گروه: باكتري گرم مثبت

فرمولاسيون ثبت شده در ايران: %90 WP

نام تجاري: باكتوسپيين – داپيل (MVP Bactospeine) 

نحوه تأثير: حشره كش گوارشي

موارد مصرف توصيه شده: براي كنترل ابريشم باف ناجور درختان جنگلي

مقدار مصرف: روي قسمتهايي از گياه كه مورد حمله لاروها قرار مي گيرد، پاشيده شود. گياهسوزي ايجاد نمي كند.

تاريخ ثبت: 1/10/47 و 19/2/54

سميت پستانداران: Class     WHO:III      EPA :III

توصيه هاي كاربرد Bt در كميته هاي تعيين انواع سموم دفع آفات نباتي و روش كاربرد آنها (سازمان حفظ نباتات)

براي كنترل برگخوار نارون Pyrrhalta luteola(Galerucella luteola) طبق برچسب و با نظر كارشناس.

براي كنترل ابريشم باف ناجور(Lymantria dispar) به محض خروج لارو از تخم، 3-2 نوبت با استفاده از سوش كروستاكي طبق برچسب.

براي كنترل برگخوار قيچ (Agriopis bajaria) به نسبت 2 در هزار با نظر كارشناس.

كاربرد باكتريها در كنترل بيماري هاي گياهي گستره وسيعي دارد. باكتري هاي گوناگون و متعددي جداسازي و بررسي شده اند كه داراي مكانيسم هاي عمل مختلف باكتري كشي، قارچ كشي و نماتدكشي هستند. باكتريها با مكانيسم هاي مختلف تسخير سوبسترا و همچنين ترشح آنتي بيوتيك هاي مختلف و رقابت در تأمين مواد غذايي محيط در كنترل بيماريهاي مختلف مؤثر هستند. براي مثال در كنترل بيماريهاي ريشة محصولات مختلف زراعي كاربرد دارند. باكتري Bacillus subtilis كه به صورت تجاري توليد و عرضه مي شود در كنترل دامنه وسيعي از بيماري هاي مهم قارچي و باكتريايي كه خسارت زيادي به محصولات وارد مي كنند مصرف مي شود. باكتري ديگري كه هم خاصيت قارچكشي و هم باكتري كشي دارد، Pseudomonas fluorescens مي باشد كه روي طيف وسيعي از محصولات زراعي براي كنترل بيماريهاي باكتريايي، قارچي و سرمازدگي استفاده مي شود. حداقل بيش از 16 فرآورده باكتريايي كه داراي خاصيت قارچ كشي هستند به ثبت رسيده اند و با نام هاي تجاري مختلف در كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه كاربرد دارند و در كنترل بيماريهاي خاكزاد ريشه و ساقه و بيماريهاي هوازاد اندامهاي هوايي گياهان به كار مي روند. برخي از اين فرآورده ها علاوه بر خاصيت قارچكشي موجب افزايش رشد گياهان نيز مي شوند. براي مثال Vitazyme مخلوطي از باكتريهاي مفيد ريزوسفر[6] شامل 15 باكتري است: 5 باكتري گرم منفي كروي، 7 باكتري گرم مثبت ميله اي و 3 باكتري گرم منفي ميله اي. برخي باكتريها داراي خاصيت نماتدكشي هستند و در كنترل نماتدهاي خسارت زا كاربرد دارند. برخي از عوامل ثبت شده عبارتند از:

عامل   كنترل كننده  بيولوژيکي ( نام عمومي ):     Bacillus subtilis

نام علمي : سويه GB03  باكتري          .Bacillus subtilis

منشأ : Bacillus subtilis از ميكروارگانيسم هاي ميكروفلور خاك است كه غالباً در ريزوسفر گياهان جوانه زده يافت مي شود. اين جدايه به دليل دوام در ناحيه ريشه و كنترل قارچهاي خاكزي تجاري شده است و در سال 1994 به صورت تجاري براي ضدعفوني بذور به صورت انبوه توليد گرديد.

آفا ت هدف  : براي ضدعفوني بذور عليه بيمارگرهاي قارچي مانند گونه هاي فوزاريوم ، پيتيوم و رايزوكتونيا توصيه  مي شود.

محصولات  هدف : براي طيف وسيعي از محصولات كشاورزي مانند : سويا ، بادام زميني ، گندم ، جو ، لگومينوزها و به ويژه پنبه مصرف مي شود.

فعاليت بيولوژيكي : قارچكش بيولوژيكي[7](باكتري).

مكانيسم عمل : اين باكتري در ريزوسفر محصولات تيمار شده مستقر شده و با رقابت با عوامل بيماريزا از توسعه آنها جلوگيري مي كند.

فرمولاسيون  : Roter ، System 3 ، Quantum 4000 و  Kodiakبه صورت ضدعفوني بذور.

                Companion  به صورت مايع.

نام تجاري  : Kodiak AT (Gustafson)،Kodiak HB(Gustafson)،Kodiak AT (Gustafson)، Quantum 4000 (Gustafson)،System 3(Uniroyal)،Rotor(Applied Chemicals(Thailand)) و .Companion(Growth Products)   

روش استفاده : فرمولاسيونهاي  Roter ، System 3 ، Quantum 4000 و  Kodiakبه صورت ضدعفوني بذور به ميزان 35 - 10 گرم براي 100 كيلو گرم بذر توصيه مي شود. فرمولاسيون Companion در مرحله گياهچه يا نشاكاري به صورت مايع مصرف مي شود و يا روي لايه سطحي خاك محلول پاشي مي شود.

شرايط انبارداري : بايد در جاي خنك و خشك نگهداري شود.

زمان  نگهداري  : در جاي خنك و خشك حداقل 2 سال ماندگاري دارد. 

 

عامل   كنترل كننده  بيولوژيکي ( نام عمومي ):     var. amyloliquefaciens    Bacillus subtilis

نام علمي : سويه  FZB24 باكتري var. amyloliquefaciens            Bacillus subtilis

منشأ : var. amyloliquefaciens   Bacillus subtilis از ميكروارگانيسم هاي ميكرو فلور خاك است و به صورت طبيعي در خاك ولاش برگ وجود دارد.

آفا ت هدف  : قارچهاي خاكزي مانند گونه هاي فوزاريوم و رايزوكتونيا كه عامل بيماريهاي پوسيدگي و پژمردگي هستند.

محصولات  هدف : var. amyloliquefaciens    Bacillus subtilisفقط براي گلخانه ها و محيطهاي سر پوشيده توصيه مي شود و در اين مكانها براي گياهچه هاي زينتي ، جنگلي و بوته اي كاربرد دارد . مصرف آن روي محصولات خوراكي ممنوع است.

فعاليت بيولوژيكي : قارچكش بيولوژيكي (باكتري).

مكانيسم عمل : اين باكتري در ريزوسفر محصولات تيمار شده مستقر شده و با رقابت با عوامل بيماريزا از توسعه آنها جلوگيري مي كند.

فرمولاسيون  :  به صورت گرانول قابل پخش در آب  (WG) به فروش مي رسد.

نام تجاري  :TAE-022 (Taensa) و  Taegro، Rhizo-Plus(KFZB Biotechnik) و .Rhizo-Plus Konz

روش استفاده  : توصيه مي شود براي فعال شدن باكتري ها ابتدا فرآورده فرموله شده با آب گرم مخلوط شود، سپس پيش مخلوط تهيه شده براي مصرف رقيق گردد. اشباع كردن خاكي كه گياهان در آن كاشته شده اند، ترجيحاً بلافاصله پس از كاشت و يا نشاكاري، با اين فرآورده توصيه مي شود. همچنين غوطه ور كردن ريشه ها و قلمه ها در سوسپانسيون اين فرآورده پيش از كاشت و يا افزودن آن به محلولهاي غذايي نيز توصيه شده است.

شرايط انبارداري : بايد در ظرف در بسته در جاي خنك و خشك نگهداري شود.

زمان  نگهداري  : در جاي خنك و خشك حداقل 2 سال ماندگاري دارد.

 

عامل   كنترل كننده  بيولوژيکي ( نام عمومي ):     MBI 600    Bacillus subtilis

نام علمي : سويه MBI 600             .Bacillus subtilis

منشأ :   Bacillus subtilis از ميكروارگانيسم هاي ميكروفلور خاك است و در بيشتر مناطق در سرتاسر دنيا وجود دارد. اين جدايه به دليل توانايي آن در كنترل طيف گسترده اي از قارچهاي بيماريزا كه اهميت اقتصادي دارند براي توليد انبوه انتخاب شده است.

آفا ت هدف  : براي كنترل پژمردگي ها ، پوسيدگي هاي طوقه و ريشه و ساير بيماريهاي بذرزاد ناشي از قارچهاي خاكزي مانند گونه هاي فوزاريوم ،  رايزوكتونيا ،  پيتيوم و آسپرژيلوس توصيه مي شود. همچنين به صورت محلول پاشي براي كنترل سفيدكها و بوتريتيس توصيه مي شود.

محصولات  هدف : سويا، پنبه، بادام زميني، گندم، جو، ذرت، نخود، لوبيا و چمنها.   

فعاليت بيولوژيكي : قارچكش بيولوژيكي (باكتري).

مكانيسم عمل : اين باكتري در ريزوسفر گياهان جوان تيمار شده مستقر شده و با رقابت با عوامل بيماريزايي كه به ريشه گياهان حمله مي كنند از توسعه آنها جلوگيري مي كند. در نتيجه سيستم ريشه اين گياهان تقويت مي گردد.

فرمولاسيون  :  به صورت پودر خشك براي ضدعفوني بذر (WS) به فروش مي رسد.

نام تجاري  : Stimulex (Scotts) ،Integral (Microbio) و  .Subtilex(formerly 'Epic') (Microbio)

روش استفاده  : اين فرآورده به صورت مخلوط سوسپانسيون همراه با ساير مواد شيميايي كه براي ضدعفوني بذور به كار مي روند براي ضدعفوني بذور پيش از كاشت مصرف مي شود، مخلوط سوسپانسيون تهيه شده بايد مرتب هم زده شود و در مدت 72 ساعت نيز مصرف گردد. افزودن سوسپانسيون اسپور اين جدايه به محيطهاي كشت موجب كنترل بيماري مرگ گياهچه مي شود. همچنين به صورت محلول پاشي اندامهاي هوايي در تناوب با قارچكشهاي شيميايي براي كنترل سفيدكها در توت فرنگي و بوتريتيس در گوجه فرنگي توصيه مي شود.

شرايط انبارداري : بايد در جاي خنك و خشك نگهداري شود.

زمان  نگهداري  : در جاي خنك و خشك حداقل 2 سال ماندگاري دارد.

 

عامل   كنترل كننده  بيولوژيکي ( نام عمومي ):     QST 713    Bacillus subtilis

نام علمي : سويه QST 713   باكتري           .Bacillus subtilis

منشأ :   Bacillus subtilis از ميكروارگانيسم هاي ميكرو فلور خاك است و در بيشتر مناطق در سرتاسر دنيا وجود دارد. اين جدايه به دليل توانايي آن در كنترل طيف گسترده اي از  قارچهاي بيماريزا كه اهميت اقتصادي دارند براي توليد انبوه انتخاب شده است.

آفا ت هدف  : به صورت محلول پاشي اندامهاي هوايي براي كنترل طيف گسترده اي از  قارچهايي كه داراي اهميت اقتصادي هستند، سفيدكهاي سطحي و داخلي و برخي بيماريهاي باكتريايي به كار مي رود مانند :

Botrytis cinerea، Uncinula necator، Leveillula taurica، Podosphaera leucotricha، Oidiopsis taurica، Erysiph spp.، Oidium spp.، Sphaerotheca spp.،  Alternaria  spp.،  Erwinia amylovora، Venturia spp.، Bremia lactucae، Peronospora spp.، Botryosphaeria dothidea، Plasmopara viticola ، Phytophthora infestans، Sclerotinia minor  و.Xanthomonas spp.

محصولات  هدف : انواع انگور، درختان ميوه هسته دار و دانه دار، گردو، كدوييان، سبزيجات، چليپاييان، فلفل، گوجه فرنگي، سيب زميني، پياز، هويج و گياهان علفي و زينتي.

فعاليت بيولوژيكي : قارچكش/ باكتري كش بيولوژيكي[8] (باكتري).

مكانيسم عمل : اين باكتري در كنترل طيف وسيعي از عوامل بيماريزاي گياهي موثر است و از جوانه زني اسپور و تشكيل جرم تيوب و رشد ميسليومي آنها جلوگيري مي كند. اين باكتري همچنين توانايي كلونيزه كردن بيمارگرها و فعال كردن سيستم دفاعي گياه را دارد.

فرمولاسيون  :  به صورت پودر با قابليت ترشوندگي (WP) و محلول آبي ((AS به فروش مي رسد.

نام تجاري  : Rhapsody Biofungicide (AgraQuest) وSerenade Biofungicide،

 (SDS Biotech)و .Impression (AgraQuest)

روش استفاده  : Serenade Biofungicide و Rhapsody Biofungicide مانند قارچكشهاي اندامهاي هوايي به كار مي روند. فرمولاسيون  پودر با قابليت ترشوندگي (WP) به ميزان 5 تا 8 كيلوگرم در هكتار و محلول آبي ((AS به ميزان 4 تا 6 ليتر در هكتار توصيه مي شود. فرمولاسيون  پودر با قابليت ترشوندگي حاوي  cfu[9]/g  109*5  و فرمولاسيون  محلول آبي حاوي  cfu/g  109*7 مي باشد. هر دو فرآورده بايد در حجم كافي مصرف شوند تا تمام شاخ و برگ گياهان مورد نظر آغشته به آفتكش شود.

فرآورده ها بايد فاقد مواد همراه ميكروبي باشند.

شرايط انبارداري : بايد در جاي خنك و خشك نگهداري شود.

زمان  نگهداري  : در جاي خنك و خشك حداقل 2 سال ماندگاري دارد.

 

عامل   كنترل كننده  بيولوژيکي ( نام عمومي ):     Burkholderia cepacia

نام علمي : سويه هاي مختلف Burkholderia cepacia. نام قبلي:   .Pseudomonas cepacia

منشأ : Burkholderia cepacia  از ميكروارگانيسم هاي ريزوسفر در خاك است و در بيشتر مناطق وجود دارد.

آفا ت هدف  : براي كنترل قارچها و نماتدهاي بيماريزا مصرف مي شود.

محصولات  هدف : به صورت ضدعفوني بذور در محصولات مختلف زراعي مانند گندم، جو، سورگوم، يونجه، شبدر، حبوبات، پنبه و سبزيها به كار مي رود. همچنين در خزانه ها نيز مصرف مي شود.

فعاليت بيولوژيكي : قارچكش/ نماتدكش بيولوژيكي[10] (باكتري).

مكانيسم عمل : اين باكتري آنتاگونيست طيف وسيعي از قارچهاي بيماريزاي گياهي و نماتد هاي پارازيت است و از استقرار آنها در ريشه جلوگيري مي كند. اين باكتري همچنين توانايي كلونيزه كردن منطقه ريزوسفر گياه را دارد.

فرمولاسيون  : به صورت پودر حاوي cfu/g 105*1 باكتري زنده مي باشد. به صورت ضدعفوني بذور و يا سوسپانسيون مايع باكتري زنده مصرف مي شود.

نام تجاري  : با نامهاي متعدد تجاري مانند Deny (CCT) و  Intercept (Soil Technologies)عرضه مي شود. 

روش استفاده  : به صورت ضدعفوني بذور و يا پودر در خزانه مصرف مي شود.

شرايط انبارداري : بايد در جاي خنك و خشك در ظرف دربسته و دور از تابش مستقيم آفتاب نگهداري شود. فرمولاسيون پودر بايد در دماي بين 6- و 24 درجه سانتيگراد و فرمولاسيون مايع بين 1 تا 24 درجه سانتيگراد نگهداري شود. فرمولاسيون مايع نبايد خشك شود.

زمان  نگهداري  : فرمولاسيون پودر تا يك سال و فرمولاسيون مايع تا 6 ماه قابل نگهداري است.

 

عامل   كنترل كننده  بيولوژيکي ( نام عمومي ):    firmus   Bacillus

نام علمي : جدايه  N1 باكتري Bacillus firmus.

منشأ : باكتري از خاكهاي زيركشت در اسراييل جدا شده است.

آفا ت هدف  : براي كنترل نماتدهاي ريشه گرهي به ويژه گونه هاي Meloidogyne  مصرف مي شود.

محصولات  هدف : براي محصولات زراعي و سبزيها در گلخانه ها و مزرعه ها به كار مي رود.

فعاليت بيولوژيكي : نماتدكش بيولوژيكي[11] (باكتري).

مكانيسم عمل : اين باكتري تخم هاي نماتد ريشه گرهي را كلونيزه كرده و موجب از بين رفتن آنها مي شود. تيمار خاك با باكتري موجب كاهش فعاليت لاروهاي نماتدها مي شود.

فرمولاسيون  : به صورت دو فرمولاسيون پودر خشك عرضه مي شود. BioNem براي استفاده در كشاورزي متعارف[12] و ICM، و BioSafe براي كشاورزي ارگانيك مصرف مي شود. هر دو فرمولاسيون حاوي cfu/g 109*3 اسپور در گرم مي باشد.

نام تجاري  : BioSafe (Minrav) وBioNem.  

روش استفاده  : بايد چند روز پيش از كاشت به ميزان 70 تا 150 گرم در متر به عمق 20 سانتي متري خاك به جويها(فاروها) افزوده شود. تيمار خاك پس از 50 روز موجب كنترل بيماري در محصول گوجه فرنگي شده است كه مشابه روش كنترل شيميايي مي باشد و پس از 85 روز موجب كاهش خسارت نماتد زير سطح زيان اقتصادي گرديد.

شرايط انبارداري : بايد در جاي خنك و خشك در ظرف دربسته نگهداري شود.

زمان  نگهداري  : در صورت نگهداري در جاي خنك و خشك تا 2 سال قابل نگهداري است.

 

عامل   كنترل كننده  بيولوژيکي ( نام عمومي ):   mixed bacteria

نام علمي : مخلوطي از 15 باكتري شامل 5 باكتري كروي گرم منفي، 7 باكتري ميله اي شكل گرم مثبت و 3 باكتري ميله اي شكل گرم منفي مي باشد.

منشأ :  اين ميكروارگانيسم ها از باكتريهاي مفيد ريزوسفر خاك هستند و در بيشتر مناطق وجود دارند.

محصولات  هدف : روي طيف وسيعي از محصولات مانند سبزيها، ذرت و پنبه مؤثر است.

فعاليت بيولوژيكي : قارچكش بيولوژيكي/ تنظيم كننده رشد گياه[13] (باكتري).

مكانيسم عمل : اين باكتريها توانايي كلونيزه كردن منطقه ريزوسفر گياه را دارند و موجب جذب مواد معدني غير قابل جذب مانند فسفات، تثبيت نيتروژن، افزايش سرعت جوانه زني و رشد ريشه ها، افزايش فعاليت كرم هاي خاكي و قارچهاي مايكوريزا و توليد آنتي بيوتيك هاي ضد قارچ مي شوند.

فرمولاسيون  : فرآورده با نام Vitazyme با فرمولاسيون مايع حاوي cfu/ml 106*7- 2 عرضه مي شود.

نام تجاري  : Vitazyme (Vital Earth Resources).

روش استفاده  : معمولاً در هنگام كاشت و يا بلافاصله پس از كاشت به خاك افزوده مي شود ولي به صورت ضدعفوني بذور نبز مصرف مي شود.

شرايط انبارداري : در جاي خشك و در شرايط معمولي نگهداري شود.

زمان  نگهداري  : تا بيش از 12 ماه قابل نگهداري است.

 

 [1] Plant growth promoter regulator (PGPRs)

[2] استرين(strain)

[3] Encapsulated Btk endotoxins

[4] Biological insecticide

[5] protoxin

[6] Rhizosphere beneficial bacteria

[7] Biological fungicide

[8] Biological fungicide and bactricide

[9] Colony forming unit (cfu)

[10] Biological fungicide and nematicide

[11] Biological nematicide

[12] Conventional farming

[13] Biological fungicide and Plant growth regulator

|+| نوشته شده توسط محسن محمديان در پنجشنبه شانزدهم تیر ۱۳۹۰ ساعت 9:35 |